วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด ได้จัดทำห้องสมุดพร้อมหนังสือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและประชาชนได้มีห้องสมุด และหนังสือที่เหมาะสมในการอ่าน เพื่อเสริมสร้างทักษะรักการอ่าน และสร้างจินตนาการการสนใจให้กับนักเรียนมากขึ้น

วันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลพรานกระต่ายและคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันและการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก