เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์
ฮิต: 70

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และผู้ปกครองเป็นอย่างดียิ่ง

หมวด: