วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด ได้จัดทำห้องสมุดพร้อมหนังสือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและประชาชนได้มีห้องสมุด และหนังสือที่เหมาะสมในการอ่าน เพื่อเสริมสร้างทักษะรักการอ่าน และสร้างจินตนาการการสนใจให้กับนักเรียนมากขึ้น

วันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลพรานกระต่ายและคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันและการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กๆ บางส่วนที่จะต้องไปศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งใหม่ หวังว่าเมื่อเด็กๆ เติบโตขึ้น ขอให้ทุกคนเป็นคนดีมีคุณภาพและมีจิตใจที่เป็นจิตอาสาและไม่ลืมความสนุกสนานในวัยเด็กของเรา เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และผู้ปกครองเป็นอย่างดียิ่ง